Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Regulamin K@M

PODSTAWA PRAWNA

Kodeks Pracy

 • art. 94(3) § 1  Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

Ustawa o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234)

 • Art. 1. 1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Ustawa o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. 1983 Nr 35 poz. 163, Dz.U. z 2015 poz. 567.)

 • Art. 1. Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.
 • Art. 2. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Tworzy się Klub pod nazwą Klub Antymobbingowy Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, zwany dalej Klubem. Klub działa w obszarze działania ZNP Uniwersytetu Śląskiego. Siedzibą Klubu jest siedziba ZNP Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12a
w Katowicach. Klub współpracuje z Klubem Antymobbingowym przy Okręgu Śląskim ZNP oraz
z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi zajmującymi się mobbingiem.

ROZDZIAŁ II: CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 2  Celem Klubu jest:

1. Podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki i skutecznej walki z mobbingiem, rozumianym jako przemoc psychofizyczna w pracy.

2. Nagłaśnianie problemu mobbingu (skutki ekonomiczne, zdrowotne i moralne oraz inne związane z tym zjawiskiem).

3. Pomoc osobom zagrożonym, ofiarom oraz osobom poddawanym mobbingowi i dyskryminacji; prowadzenie działalności mediacyjnej.

4. Prowadzenie poradnictwa prawno-psychologicznego i szkoleń w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.

Klub realizuje swoje cele przez:

1. Zrzeszanie w swoich szeregach osób zainteresowanych realizacją celów Klubu,

2. Nawiązanie kontaktów i współpracy ze specjalistami w dziedzinach potrzebnych do działalności Klubu,

3. Prowadzenie poradnictwa:

 • prawnego we współpracy ze specjalistami i instytucjami działającymi w zakresie prawnej i technicznej ochrony pracy,
 • medycznego we współpracy
  z lekarzami medycyny pracy,
 • psychologicznego we współpracy z psychologami i lekarzami psychiatrii.

4. Działania w ramach zespołu interwencyjnego rozpatrującego zgłoszenia dotyczące zachowań mobbingowych.

5. Tworzenie grup samopomocowych i grup wsparcia dla ofiar mobbingu.

6. Działalność wydawniczą i dystrybucyjną materiałów pedagogicznych.

7. Podejmowanie prac badawczych związanych z mobbingiem.

8. Pozyskiwanie sponsorów.

9. Współpracę z innymi organizacjami polskimi i zagranicznymi.

10. Organizowanie i powadzenie szkoleń, prelekcji, konferencji.

11. Działania lobbystyczne na rzecz uchwalenia stosownych aktów prawnych.

12. Występowanie w sprawach dotyczących mobbingu poprzez struktury ZNP z wnioskami, petycjami, opiniami, ekspertyzami do:

 • pracodawców i ich reprezentantów,
 • organów państwowego nadzoru nad warunkami pracy,
 • do sądów.

13. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Klubu.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 3

1. Członkami Klubu mogą być pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, posiadający rekomendację ZNP oraz akceptujący Regulamin i Cele Klubu.
2. Członek Klubu ma prawo:
wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 • brać udział we wszystkich formach działalności Klubu,
 • występować z wnioskami i postulatami do władz Klubu,
 • interweniować w sprawach członków ZNP oraz pracowników Uniwersytetu Śląskiego
  w celu zapewnienia wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowania lęku oraz udzielenia doraźnej pomocy.
3. Członek klubu jest zobowiązany:
 • przeciwdziałać zachowaniom mobbingowym,
 • brać czynny udział w działaniach Klubu oraz realizować jego cele,
 • przestrzegać regulaminu Klubu,
 • nie przekazywać informacji osobom trzecim bez zgody zainteresowanego.

ROZDZIAŁ IV: STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE KLUBU

§ 4

1. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Klubu dokonuje Zebranie Członków Klubu
i przedstawia do akceptacji Prezydium RU ZNP Uniwersytetu Śląskiego*.
2. Zarząd Klubu składa raz w roku Radzie Uczelnianej/Prezydium Rady Uczelnianej sprawozdanie ze swojej działalności.

*- w pierwszym roku działalności klubu Przewodniczący zostaje wybrany spośród członków grupy inicjatywnej tworzącej Klub Antymobbingowy.